You are here
Home > Moreni > Moreni > PETROMSERVICE MORENI -2002 !

PETROMSERVICE MORENI -2002 !

 

PETROMSERVICE MORENI

PETROMSERVICE Moreni este una dintre sucursalele PETROMSERVICE S.A. Bucureşti, firma cu capital integral privat, care a aparut la data de 01.03.2002, ca urmare a externai¡zării PETROSERV Bucureşti din cadrul S.N.P. PETROM S.A

PETROMSERVICE MORENI -SEDIUL SOCIETATII

Sucursala PETROMSERVICE Moreni continua activitatea sectoarelor me- cano-energctice şi de transporturi ale Schelei Moreni, sub denumirea de General Petro Service Moreni, Sucursala a S.N.P. PETROM S.A.

Beneficiind de o vasta experienţa acumulata in decursul anilor de activitate, precum şi de o buna baza materiala, Sucursala PETRMSERVICE Moreni îeprezinta o unitate de prestigiu în domeniul sau de activitate.

OFERTA PETROMSERVICE MORENI

Sucursala Moreni are ca principal obiect de activitate efectuarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii de utilaje, echipamente de instalaţii petroliere, producţia de scule, dispozitive şi echipamente specifice, transportul tehnologic şi de persoane, întreţinere, reparaţii şi montaj instalaţii electrice de joasă tensiune, servicii efectuate cu utilaje de construcţii.

HALA R.K. – AGREGATE CIMENTARE

Cerinţele beneficiarilor, precum şi necesitatea utilizării mai eficiente a forţei de muncâ şi a dotârii materiale au determinat dezvoltarea şi a altor activităţi în afara celor tradiţionale. Astfel, in prezent, Sucursala PETROMSERVICE Moreni oferă următoarea gama de servicii şi produse

– Întreţinere, reparaţii şi montaj utilaje şi instalaţii petroliere de suprafaţă: unităţi de pompare, pompe, rezervoare, separatoare, claviaturi, instalaţii de dezben- zinare, turle şi masturi de producţie etc.

– Întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale la instalaţiile de intervenţie pe şenile.

– Întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale la cazane de abur şi supra- incalzitoare.

– Montaj şi reparaţii la reţele termice pentru apa calda şi abur.

– Montaj şi reparaţii conducte pentru apa, gaze şi ţiţei.

– Reparaţii capitale de pompare cu pistoane.

– Reparaţii capitale la schimbătoare de căldura.

– Reparaţii instalaţii de prevenire a erupţiilor.

– Administrarea patrimoniului electro-energetic al Schelei Moreni, cuprinzând LEA 20 KV şi 0,5 KV, posturi de transformatoare, instalaţii de forţă şi lumina, motoare electrice, instalaţii de automatizare etc.

– Deservirea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor termo-energetice ale Schelei Moreni: baterii de cazane de abur, conducte de abur, cazane şi reţele de apa calda.

– Deservirea, întreţinerea şi repararea sistemului de transport şi de compriman a gazelor produse de Schela Moreni.

– Prestarea de servicii de transport mărfuri şi persoane, transporturi special« şi lucrări cu utilaje de construcţii.

– Confecţii şi construcţii metalice.

– Producţia de utilaje şi subansamble specifice industriei petroliere: vase separatoare, skiduri pentru procesarea şi măsurarea fluidelor, recipienţi etc.

– Reparaţii scule de intervenţie şi instalaţii de manevră: elevatoare pentru prăjini de pompare şi ţevi de extracţie, cleşti, cârlige de producţie, macarale, geamblacuri capete de erupţie, prevenitoare de erupţie etc.

– Prelucrări prin aşchierc, forjare şi tratamente termice.

– Prelucrare prin electro-eroziune a filtrelor pentru reţinerea nisipului in strat.

– Lucrări de sistematizare şi modernizare a parcurilor de extracţie şi a depozitelor de ţiţei, staţii de reglare şi măsurare a gazelor.

– Lucrări de consolidare a terenurilor.

– Lucrări de ecologizare şi reabilitare a terenurilor poluante.

– Comercializarea carburanţilor, a lubrifianţilor, a pieselor de schimb, a materialelor de construcţii şi a îngrăşămintelor chimice.

REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE

PETROMSERVICE Moreni a executat lucrări de anvergura, de o complexitate şi tehnicitate deosebite, precum:

– Modernizarea Parcului 703 Boldeşti.

– Modernizarea Parcului 201 Colibaşi – primul parc în care procesul tehnologic este asistat de calculator de proces.

– Execuţia distribuitorului de gaz-lift de la Parcul 2201 Colibaşi.

– Execuţia depozitului central Sud 3 Moreni-cu un grad inalt de automatizare.

– Modernizarea Parcului 701 Gura Ocniţei – in curs de finalizare.

– Modernizarea Parcului Recepţie Gura Ocniţei – în curs de execuţie.

– Sistematizarea Parcului 6 AR Filipeşti.

– Furnizarea de utilaje, echipamente şi asistenţa tehnică pentru executarea unor obiective in Kazahstan: instalaţia de pregătire complexă a gazelor – UKPG – din câmpurile Tolkin-Borankol; depozitul şi rampa de încărcare ţiţei, gaze şi condensat la Opornaia; valorificarea zăcământului Tolkin; conductele de transport gaze şi condensat între instalaţiile tehnologice Tolkin, Borankol şi Opornaia.

– Execuţia depozitului de reziduuri petroliere cu o capacitate de 5000 mc. de la Schela Moreni.

Pornind de la necesitatea diversificării activităţii în vederea satisfacerii intr-o măsură mai marc a cerinţelor pieţei, se are in vedere extinderea ofertei de servicii şi prestaţii. în acest sens s-a reuşit, intr-un termen foarte scurt, începerea activităţii de RK la agregate de cimentare, astfel încât în curând va putea fi asigurată reparaţia capitală a întregului parc de ACF al SNP PETROM SA.

Până la sfârşitul anului 2000 se va dezvolta sectorul de construcţii şi confecţii metalice, RK a reductoarelor pentru unităţi de pompare şi pentru trolii de intervenţie.

ASIGURAREA CALITĂŢII

Problema calităţii este tratată cu maximă seriozitate, conştienţi fiind că viitorul unităţii este condiţionat de realizarea la un înalt nivel calitativ a întregii activităţi.

în cadrul Sucursalei PETROMSERVICE Moreni funcţionează Compartimentul de Asigurare a Calităţii, care a proiectat şi implementat Sistemul de Asigurare a Calităţii in conformitate cu SR EN ISO 9002-1995, sistem certificat de AEROQ la data de 25.05.2001.

Până la sfârşitul anului 2002, se va proiecta şi implementa Sistemul de Managementul Calităţii în conformitate cu ISO 9001-2000, care apoi va fi certificat de un organism naţional de certificare.

BAZA MATERIALĂ

Sucursala PETROMSERVICE Moreni beneficiază de o bază materială care cuprinde utilaje, echipamente şi scule performante. Ea dispune de hale industriale şi clădiri cu dotări adecvate: maşini unelte, utilaje pentru forjă şi tratament termic, poduri rulante şi macarale pivotante, standuri de probe, mijloace de transport uzinal etc. în ultimul timp s-a îmbunătăţit dotarea cu echipamente şi scule, ceea ce a condus la o creştere a productivităţii şi a calităţii produselor şi serviciilor.

Sucursala PETROMSERVICE Moreni are un parc auto, care cuprinde: autocamioane, autoremorchere, autoperidocuri, automacarale, cisterne şi autovidanje, autoturisme de teren, autobuze şi autodube pentru transport de persoane. Este dotată şi cu utilaje de construcţii: buldozere, excavatoare, buldoexcavatoare, încărcător frontal, săpător de şanţuri, autogreder. în prezent, este in curs de amenajare un grup de hale in care îşi vor desfăşura activitatea sectoarele de RK pentru agregate de cimentare, trolii de intervenţie, construcţii metalice.

RESURSE UMANE ŞI AUTORIZĂRI

Performanţele realizate de-a lungul timpului de sucursala PETROMSERVICE Moreni se datorează unui personal cu o buna calificare profesională şi o mare experienţă în domeniul sau de activitate.

Structura personalului Sucursalei este următoarea 

– 45 de ingineri şi subingineri specialişti în utilaj petrolier, energetica, auto, construcţii de maşini, automatizări, sudura, construcţii;
– 8 economişti cu specializările: contabilitate, fmanţe-banci, management, comerţ, merceologie, marketing;
– 1 jurist;
– 23 de tehnicieni;
– 23 de maiştri;
– 668 de muncitori specializaţi, dintre care o parte sunt atestaţi şi autorizaţi în diferite domenii.

ATELIER PRELUCRĂRI MECANICE                                                                                   MAŞINA PENTRU FREZAT DANTURA ÎN V,

 

Sucursala PETROMSERVICE Moreni şi personalul său au obţinut autorizări legale pentru:

– execuţia şi proiectarea instalaţiilor de gaze ANRGN şi a instalaţiilor GPL – ISCIR;
– execuţia instalaţiilor electrice- ELECTRICA;
– execuţia reparaţiilor auto – RAR;
– execuţie şi montaj recipiente sub presiune şi conducte cu presiune maxima (40 bar-ISCIR);
– execuţie montaj şi reparaţii de cazane de abur şi apa calda – ISCIR.

Dispunând de o forţa de munca cu o înalta calificare, de o dotare adecvată, de o mare experienţa şi de receptivitate la orice solicitare. Sucursala PETROMSERVICE Moreni se poate considera un partener serios, ce poate executa, în condiţii de maxima promptitudine şi la un nivel calitativ superior, orice lucrare din domeniul sâu de activitate.

ORGANIZARE 2002

– 2 secţii transport tehnologic şi de forare Ing. Gerosanu Soare
– serviciu producţie Ing. Neagu Constantin
– secţie mecanica Ing. Bârsan Timotei
– secţie reparaţii utilaj petrolier Ing. Jurje Adrian
– secţie termoenergetică Ing. Georgescu Bogdan
– atelier construcţii montaj Ing. Radu Horia
– atelier utilaj construcţii şi instalaţii întreţinere Ing. Niţu Vladimir
– atelier de comprimare gaze Ing. Apostol A

 

   

  DIRECTOR GENERAL INGINER  BÀICOIANU MIRCEA 

Absolvent al UPG Ploieşti, Facultatea Utilaj Tehnologic, promoţia 1982. Stagiar ia UP Moreni. Şef formaţie de lucru la mecanoenergetic la SP Moreni 1984-1990. Şef atelier mecanic 1990-1994. Şef secţie reparaţii utilaj petrolier-Moreni 1996. Director tehnic GPS Moreni – 1999. Director general Petromservice Moreni 1999-2002.

DIRECTOR ECONOMIC ECONOMIST OPROIU ROXANA

 

Absolventă a Facultăţii de Finanţe şi Contabilitate – ASE Bucureşti, promoţi 1985. Economist in cadrul Serviciului Contabilitate SC IMUT SA Moreni 1985-199C Şef serviciu financiar-preţuri SC IMUT SA Moreni 1991-1995. Şef serviciu postcalcu! salarii SC IMUT SA Moreni 1995-1996. Director economic laGPS Moreni (Petromsei vicc Moreni), sediul secundar al Petromservice Bucureşti din cadrul SNP PETROI SA Bucureşti 1996-2002. Director la SC Petromservice SA Bucureşti – Sucursal Moreni, din martie 2002.

 

                                                        DIRECTOR TEHNIC INGINER TACHE IOAN ANTONIO

Absolvent al Facultăţii TCM din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, promoţia 1995. Stagiar la Schela Târgovişte. Şef atelier mecanic – 1996-1998 Schela Târgovişte şi GSP Târgovişte. Şef producţie la Petrom Târgovişte 1998-2000. Director tehnic Petromservice Moreni 2000-2002.

Vasile Dragomir
Nascut la 23.12.1951. Casatorit cu doi copii majori . Formatie profesionala =Inginer Foraj extractie (masterat in domeniul forajului dirijat din anul 1996) In momentul de fata , lucrez de acasa !!!
http://www.vasiledragomir.ro

Lasă un răspuns

Top