You are here
Home > Moreni > Timp liber > BISERICILE CRESTIN ORTODOXE DIN MORENI – 2002 !!!

BISERICILE CRESTIN ORTODOXE DIN MORENI – 2002 !!!

BISERICA

HRAMUL BISERICII ”SFANTA MARIA

 

 

,,Rugăciunea este singura manifestare a omului prin care acesta poate lua con tact cu Dumnezeu. Nici o altă cale umană nu-l atinge, deși omul… tinde perpetuu spre El… Prin rugăciune, omul se îndumnezeiește, anulînd conștiința imposibilității contactului cu absolutul. Relația cu Divinitatea nu este justă decat prin actul rugăciunii, meditația autonomă fiind expresia unui proces cognitiv comod. Poarta spre Dumnezeu este credința, iar cea prin care se intră la Dumnezeu e rugăciunea.”
PETRE ȚUȚEA

  Cultul religios a cunoscut evoluții interesante în Moreni. Bătrînii povesteau că, după trecerea moșiei sub stăpînirea mînăstirii Mărgineni, egumenul a trimis în Piscuri călugări, care să îngrijească de vacile mînăstirii; unul dintre ei servea ca preot la biserica satului, de a cărei existență se pomenește încă din preajma secolului al XVIII-lea (1780). Din cauza vechimii și a construcției slabe, fiind făcută din lemn, biserica s-a ruinat. Atunci biserica a fost darîmată și locuitorii satului Moreni, în număr mai mare în această vreme decat cei din Piscuri, și-au clădit cu voia mînăstirii altă biserică în mijlocul satului. La începutul sec al XX lea se vedea pietre din temelia vechii biserici și o cruce de lemn înlocuită în jurul anilor 1940-1941 cu o impresionantă ,,cruce a legionarilor” (și aceasta dărîmată după 1996).
          Biserica din centrul Moreniului care mai avea urme vizibile ochiului, la începutul sec. al XX-lea a dispărut din motive necunoscute, (probabil devastatorul cutremur din 1802).
Biserica existentă astăzi a fost construită prin contribuția locuitorilor clăcași săraci pe atunci, proprietari după reforma lui Cuza. Lucrarea începută către sfarșitul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a fost terminată în 1868. Au contribuit la ridicarea noului lăcaș toți locuitorii, dar cele mai mari cheltuieli au fost făcute de către fruntașii pomeniți în pisania bisericii.
        Asupra existenței unei biserici în zona Tisa – Stavropoleos înainte de a doua jumătate a sec. al XX-lea datele sunt neconcludente. Existența cifrei pentru anul 1714 pe clopotul actual al bisericii oferă două alternative : ori existența unei biserici în sat din acea perioadă, ori aducerea clopotului de la biserica din Piscuri (varianta agreată de autor).
         La biserica din Tisa, după clădirea bisericii din Moreni, curtea a fost transformată în cimitir și în 1893 s-a reconstituit vechea clădire, spre a servi la slujbele reli gioase ocazionale: înmormîntări, parastase.
Locuitorii din satele Tisa, Stavropoleos, Pleașa și Țuicani dorind să asculte slujba religioasă în biserica lor, care stătea închisă în zilele de sărbătoare, au cerut și au obținut un al doilea post de preot, începînd cu 1922.
În timpul războiului, în Schela Mare începe construcția unui nou lăcaș de cult, sfințit după ultima mare confruntare mondială.
Biserica, așezată într-un cadru natural adecvat, impresionează prin arhitectura sa, fiind cea mai atrăgătoare pentru un ochi de specialist.

 

 

PREOTUL PAROH MARINESCU MARIAN
Imediat după primul război mondial bisericile erau puțin frecventate de locuitori. Numai ardelenii mai păstrau cucernicia și mai simțeau nevoia de a asculta de peste an adunau mulți duminicile serviciul divin. Sărbătorile mari de peste an adunau mulți credincioși, chiar și în perioada comunismului, cînd bisericile deveneau neîncăpătoare.
După 1990 se înregistrează o dorință firească pentru populația varstnică de a-și îndrepta pașii, în special duminicile, spre lăcașurile de cult. Mulțimea lucrătorilor veniți din diferite provincii, de deosebite secte religioase și curentul adventist existent încă de la începutul sec. al XX-lea, au favorizat ca în anumite momente să se mărească numărul credincioșilor neortodoxi.
Astfel, pe la mijlocul secolului exista în Moreni o mînăstire catolică de maici, unde populația romano-catolică putea să asculte serviciul religios.
Astăzi în Moreni există 3 clădiri ce pot adăposti adunarea în timpul Sfintei Liturghii și a celorlalte slujbe, atunci cînd se mîntuiesc de adevărurile și darurile mîntuirii. în general, construcția bisericilor cu hramul ,,Schimbarea la față” din Moreni, ,,Sfîntul Dumitru” din Stavropoleos și ,,Izvorul Tămăduirii” din Schela Mare s-a realizat pe baza planului în cruce, altarul fiind întotdeauna spre răsărit.
În Moreni mai există două lăcașuri de cult aparținînd Cultului adventist (102cetățeni și-au exprimat aderența la acest cult) și creștinii după Evanghelie (132 decetățeni frecventau în 1992 lăcașul de cult reprezentativ pentru această religie). Se află în construcție o biserică penticostală cu toate că numai 30 de oameni au declarat ade rența la această religie. Din totalul populației 98,42% au fost recenzați în 1992 la religia ortodoxă, semn al unei surprinzătoare omogenități religioase, raportat la schimbările demografice interesante la care a fost supus orașul Moreni în secolul al XX-lea.
De-a lungul timpului, persoanele investite cu misiunea de a săvarși ritualurile unui cult; au încercat să transmită enoriașilor valori ale cultului și civilizației umane. Preoții au jucat un rol important în structurile comunității locale implicîndu-se în viața obștii.

PISANIA BISERICII MORENI

,,Această Sfîntă și Dumnezeiască Biserică s-au început din nou în zilele prea înaltatului Domn Alexandru Ioan Cuza și s-au isprăvit în zilele I.P Sfințitului Mitropolit primat Iosif și s-au sfințit la 1868, IANCU arhereu și protopop și meșteru Ion Virog I. Mru, iar plata și-a fundamentatu de iubitori în H.R. Spiridon, Stan Cornea, Dumitru Stan Crea, PTU ENCU, Simion Cornea, I Voicu, R. Talapi, D. Vlad, N Co poiu, I Stroie, Dragomir Dinu Cornea, C Voicu, N Cornea, C Cornea, I Cornea.
,,Această sfîntă biserică cu hramul ,,Schimbarea la față” s-a renovat în întregime între anii 1980 și 1990 sub păstoria Prea Fericitului Justin Patriarhul Romîniei, iar pictura s-a efectuat între anii 1990 și 1992 sub vajnica păstorie a I.P.S. Vasile Targovișteanul.
Lucrările de reparații și pictura s-au realizat cu ajutorul credincioșilor din Parohia Moreni și a unor credincioși din alte parohii sub îndrumarea Prea Cucernicilor Preoți Ioniță și Marinescu.
Dumnezeu să binecuvînteze ob.rșia tuturor ce iubesc podoaba casei sale.
Pictori executanți: P. Județ, V. Ivănescu, V. Corlatare și C. Ciubuc.

 

În prima parte a anului 2000, s-a dărîmat vechea clopotniță, construită în anul 1864 și, pe baza unui proiect aprobat în Consiliul Local Moreni, s-a trecut la realizarea noii clopotnițe. Spre deosebire din cea veche, construită din cărămidă și lemn, actuala clopotniță se află pe un suport metalic, la baza căruia stă scris:
”ACEASTĂ LUCRARE A FOST EXECUTATĂ ÎN LUNILE IULIE-AUGUST 2000 DE CĂTRE INGINER VASILE DRAGOMIR ȘI COLECTIVUL BAZEI TUBULARE MORENI”.

 

PISANIA BISERICII SCHELA MARE
Cu mila lui Dumnezeu celui slăvit Tatăl, Fiul și Sfîntul Duh această Sfîntă și Dumnezeiască Biserică cu hramul ,,Izvorul Tămăduirii” s-a zidit cu dragoste creștinească în vremea Cucernicului preot Iconom Stravofor Alexandru Săvulescu prin munca și dania creștinească a celor ce au trăit și ostenit pe aceste meleaguri, s-a Tarnosit de Prea Sfințitul Episcop Antim Nica în anul mîntuirii 1945 aprilie 22.
Sfînta Biserică împodobitu-sa cu pictura în frescă de către pictorul Constantin Călinescu, ajutat de eleva sa Iulia Hăndrăgel, prin evlavia și obolul enoriașilor în vremea păstoririi preotului Ioanin Chilan sfințitu-sa în anul mîntuirii 1973 de prea Sfințitul Roman Ialomițeanul.

PISANIA BISERICII STRAVOPOLEOS

Parohia Stravrapoleos din orașul Moreni, județul Dîmbovița acest sfînt și Dumnezeiesc locaș de închinare ortodox cu două hramuri Adormirea Maicii Domnului și Sfîntul Dumitru s-a zidit din temelie între anii 1891 și 1895 în zilele I.P.S. Mitropolit Primat Ghenadie avand ca ctitori: Preot Dimitrie Vintilescu, Ion Voicu, D. Dinescu, Alexe Năstase, Spiridon Cornea, Gheorghe Constantinescu, Ioniță Minoiu, Mihalache Petre, Cristea Grigore, Gheorghe Iosif, Cristea Nicolae, Stan Prighea, Gheorghe Popescu, Mihai Voicu, Ioan Stroilescu, Constantin Voicu, N. Voicu, și alții.
Pictura s-a făcut de pictorul Ieremia în anul 1922, în zilele I.P.S. Miron Cristea s-a făcut o noua reparatie la biserica prin stăruința și inițiativa preoților, ca preot Nicolae Popescu cu contribuția enoriașilor și ajutați de un consiliu de creștini.
Pictura a fost refăcută de un oarecare Gheorghe Georgescu din Ploiești iar pe peretele de la Sf. Priscomidie se găsește pomelnicul ctitorilor. Pr. Nicolae Popescu a slujit la biserica Stravreopoleos din 1922 pînă în 1928 cand trece paroh la parohia din Moreni. Îi urmează Pr. Pantelimon Gruiescu care la stăruință ridică filiala la rangul de parohie în 1943, iar părintele devine paroh. În anul 1953 face din nou reparație bisericii, ajutat de credincioși și de Consiliul Parohial.
În anul 1974, în timpul prea Fericitului Patriarh Iustinian vine ca paroh la biserica Stavropoleos C. Pr. Aurelian Lupea. La stăruința sa se face o nouă reparație la Sf. Biserică, se spală și se reface pictura, se face donație de credincioși ca: steag bisericesc, candele, veșminte noi, covoare ți se acoperă clopotnița cu tablă, se pun jgheaburi și burlane, se vopsesc intrarea și tinda bisericii, se spoiește biserica în exterior și multe alte îmbunătățiri.
Pentru lucrările si îmbunătățirile făcute prin stăruința preotului, se menționează și numele Consiliului Parohiei.

 

PREOȚII DIN MORENI ¬

1810 – 1846      PREOTUL MATEI
1814 – 1826           PREOTUL TEODOR
1826 – 1840     PREOTUL IOSIF
1845 – 1860     PREOTUL IOAN
1860 – 1864         PREOTUL VINTILĂ
1864 – 1869       PREOTUL IANCU
1869 – 1928                 PREOTUL VINTILESCU
1928 – 1956                              PREOTUL NICOLAE POPESCU
1941 – 1975                           PREOTUL AURELIAN LUPEA
1956 – 1997        PREOTUL IONIȚĂ
1975 – Prezent              PREOTUL MARINESCU
1997 – Prezent         PREOTUL CRISTEA

PREOȚII DIN STRAVOPOLEOS ¬

1922 – 1928                               PREOUL NICOLAE POPESCU
1928 – 1975            PREOTUL PACHE
1975 – 1993                               PREOTUL AURELIAN LUPEA
1993 – Prezent            PREOTUL IONAȘCU
2000 – Prezent            PREOTUL ȘERBAN

 

PREOTII DIN SCHELA MARE

 1930 – 1970                                     PREOTUL ALEXANDRU SĂVULESCU
1970 – 1978                   PREOTUL CHILAN IOANIN
1978 – 1980                              PREOTUL MARINESCU MARIAN
1980 – 1994                              PREOTUL DOJANĂ GHEORGHE
1994 – Prezent                    PREOTUL NEDELCU DUDU

BISERICA DIN SCHELA MARE

 

Formată din 370 de familii, parohia ”Izvorul Tămăduirii” se întinde de-a lungul șoselei Moreni – Targoviște, avînd ca vecine parohiile ”Stavropoleos” și ”Gura Ocniței”.

Nevoile religioase au impus în anul 1938 începerea lucrărilor de construire a bisericii parohiale care, din cauza celui de-al doilea război mondial, au avut loc intermitent vreme de 7 ani.
La 22 aprilie 1945 este tarnosită de I.P.S. Episcop Antim Nica și i se dă hramul ”Izvorul Tămăduirii”, preot fiind Alexandru Săvulescu din Gura-Ocniței.
Arhitectul acestei biserici este inginer Heraclie Tecliceanu, care a avut în vedere stilul și planul parohiei învecinate, Gura-Ocniței.
Inițiatorul principal, sprijinitorul și coordonatorul lucrărilor de construire a bisericii a fost inginer Ioan Călinescu. Un prețios concurs pentru terminarea edificiului l-a conferit și colectivul de ingineri de la întreprinderile petrolifere Steaua Romînă, Concordia, Petrolul Romînesc.

Biserica este solid construită din cărămidă și beton. Planul adoptat este cel treflat cu altar, naos, pronaos, și pridvor inchis. Catapeteasma de zid este pictată de pictorul Dumitrescu Bacău, în anul 1945. Naosul are patru ferestre, cate doua în fiecare absidă și este nedespărțit de pronaos, care, la rîndul său este luminat de șase ferestre. Biserica are trei turle, una pe naos și două mai mici pe pronaos. Turla principală este luminată de 12 ferestre cu geam armat iar cele laterale de cate opt și se termină fiecare cu cate o cruce din fier forjat. Lungimea bisericii este de 22,5 m, iar lățimea variază de la 12 m în dreptul absidelor laterale pînă la 5 m în zona pronaosului. Înălțimea maximă (turla centrală) este de 18 metri. Pridvorul este de 2,5/5 m. Suprafața totală a bisericii însumeaza 155 m

 

Biserica este pictată în frescă în anul 1973 de către pictorul Constantin Călinescu, ajutat de eleva sa Iulia Mănadrăgel, în vremea păstoririi preotului Ioanin Chilan; A fost resfințită în același an de către P.S. Roman Ialomițeanul.
Curtea bisericii are forma unui trapez neregulat pe care se află iarbă și pomi fructiferi.
Cimitirul parohial se desfășoară în partea de nord și est a bisericii, avînd o suprafață totală de 2000 m2.
Preotul paroh Dudu Nedelcu este cel care oficiază serviciul religios in cartierul Schela Mare.

 

PREOT DUDU NEDELCU

Biografie:
Născut: Gemenea, Voinești, 24 mai 1955
Studii:
– Școala primară și gimnazială în satul natal

– Seminarul teologic, București
– Institutul de teologie, București, licențiat în anul 1980 în Teologie Morală, cu tema: ”Voința liberă a omului ca principiu al faptei morale”.
Activitate:
– profesor de limbi străine (rusă, franceză) – 1986-1994
– hirotonisit în anul 1994 de către I.P.S. Vasile Targovișteanu pentru parohia ”Izvorul Tămăduirii” Moreni.
Stare civilă:
– Căsătorit din anul 1987
– 2 copii minori

Uite care era Structura religioasa in Moreni 2002 !

Vasile Dragomir
Nascut la 23.12.1951. Casatorit cu doi copii majori . Formatie profesionala =Inginer Foraj extractie (masterat in domeniul forajului dirijat din anul 1996) In momentul de fata , lucrez de acasa !!!
http://www.vasiledragomir.ro

Lasă un răspuns

Top